Algemene voorwaarden

Privacy en algemene voorwaarden

PRIVACY VOORWAARDEN

Tuurlijk is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Er zijn situaties waarin uw gegevens door Tuurlijk verwerkt worden. Het is daarom goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom uw gegevens kunt aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Heeft u vragen over deze privacyverklaring? Of over het gebruik van uw persoonsgegevens door Tuurlijk? Neem dan contact op via het contactformulier.

PLICHTEN
Tuurlijk verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een maatschappelijk belang. Denk hierbij aan het verbinden van diensten van culturele- en/of sportaanbieders aan scholen via e-mail en website. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Tuurlijk de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die u heeft gedeeld met Tuurlijk met anderen dan de betrokken partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst uw toestemming voor worden gevraagd.

Tuurlijk behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Tuurlijk dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Tuurlijk te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. Heeft u toch nog vragen? Neem gerust contact op via het contactformulier.

 1. DOEL PERSOONSGEGEVENS
  Er worden voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Tuurlijk. Deze worden hieronder toegelicht. Uw gegevens worden voor een bepaalde periode bewaard, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

1.1 Contactgegevens
Uw gegevens kunnen verzameld worden als u contact opneemt met Tuurlijk. Tuurlijk verwerkt uw persoonsgegevens alleen indien u of uw kind gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Gender
– Adresgegevens
– Telefoonnummer en/of e-mailadres
– Indien van toepassing, naam basisschool en groep of klas kind

1.2 Analytics
De website van Tuurlijk verzamelt uw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van uw website bezoek of de pagina’s die u veel bezoekt.

 1. BEHEER GEGEVENS
  De gegevens die Tuurlijk ontvangt en verwerkt worden beheerd via:

  2.1 Mail
  De e-mail van Tuurlijk wordt gehost op een mailserver. Als u contact opneemt via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op die servers.


2.2 Host back-ups website
De website en back-ups van de website worden gehost door een hostingpartij. Gegevens die u achterlaat op de website van Tuurlijk worden direct aan ons gemaild en niet opgeslagen.

2.3 Google Drive
Tuurlijk maakt gebruik van Google Drive voor het opslaan en delen van contactgegevens van gezamenlijke relaties met partners.  

2.4 Partners
Zodra u zich inschrijft voor een activiteit bij een van onze partners zijn zij verantwoordelijk voor het beheer en verwerken van uw gegevens. Indien u of uw kind zich bij een van onze partners inschrijft kunt u bij hen op de website terecht voor de algemene en privacy voorwaarden.

 1. BEELDMATERIAAL
  Tijdens activiteiten en evenementen komt het voor dat er foto’s en video-opnames worden gemaakt. Deze worden gebruikt voor website, sociale media, flyers en ander promotiemateriaal. Ook door (lokale) media kunnen er foto’s worden gemaakt tijdens activiteiten en evenementen. Bij activiteiten op scholen wordt beeldmateriaal alleen intern ingezet, behalve als er expliciet toestemming is verleend dit materiaal extern in te zetten. Bij activiteiten georganiseerd door Tuurlijk vragen wij, voor aanvang, uw toestemming om beeldmateriaal te mogen gebruiken. U kunt ten allen tijden een verzoek indienen tot het verwijderen van een foto waarop u of uw kind te zien is via het contactformulier .

  4. BEVEILIGING
  Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Uw gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Tuurlijk of door eerdergenoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord.
  De apparaten die uw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten dat toegang heeft tot uw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt uw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL-certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met de website van Tuurlijk privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

 1. UW RECHTEN

  5.1 Recht op inzage
  U heeft het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij Tuurlijk vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Tuurlijk. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.

  5.2 Recht op rectificatie
  Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U heeft het recht om dit te laten rectificeren door Tuurlijk. Indien er een nieuwsbrief wordt verstuurd kunt u uw gegevens aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.

5.3 Recht op overdracht
Mocht u de gegevens nodig hebben die bij Tuurlijk opgeslagen zijn in het geval u overstapt naar een andere partij of dienst, dan heeft u het recht op overdracht. Hierbij dient Tuurlijk al uw gegevens over te dragen aan de andere partij.

5.4 Recht op wissen van gegevens
Wilt u niet langer dat uw gegevens bij Tuurlijk vastgelegd zijn? Dan heeft u het recht op het laten wissen van uw gegevens.

5.6 Recht op het indienen van een klacht
Heeft u klachten over de verwerking van persoonsgegevens? Dan helpen wij u graag verder. Neem contact op via het contactformulier. Komen we er desondanks toch niet samen uit? Dan heeft u op grond van de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

5.7 Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wilt u niet dat Tuurlijk uw gegevens gebruikt? Dan heeft u het recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via het contactformulier. Het streven is om binnen een week te reageren.

ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. 1. Inschrijven
  Aanmelding dient te geschieden via het (digitale) inschrijfformulier. Voor een inschrijving van een activiteit bij Tuurlijk bevestigen wij dit zo spoedig mogelijk per e-mail. Voor inschrijving bij een partner van Tuurlijk of vereniging wordt de inschrijving door de betreffende partij afgehandeld en verwijzen wij naar hun voorwaarden. 
 2. Algemene Voorwaarden
  Door het inschrijfformulier digitaal te versturen (of ondertekend te retourneren), verklaart de deelnemer of diens ouder(s) of voogd(en) akkoord te zijn gegaan met de Algemene Voorwaarden.
 3. Plaatsing van deelnemers
  Indien er sprake is van een reeks lessen wordt er uiterlijk één week voor de activiteit contact opgenomen voor een uitnodiging voor de eerste les. Soms komt het voor dat er een wachtlijst is, daarover wordt dan tijdig bericht, evenals zodra er weer plaats is. Tevens geldt dat deze alleen starten wanneer er voldoende inschrijvingen zijn. Daarnaast is het mogelijk dat er gekozen wordt voor een andere opzet, om de lessen toch van start te kunnen laten gaan. Uiteraard wordt u hier op voorhand over geïnformeerd. Bij inschrijving bij een partner van Tuurlijk wordt de inschrijving door de betreffende partij afgehandeld en verwijzen wij naar hun voorwaarden.
 4. Betalingsverplichting en betalingscondities
  In sommige gevallen bent u cursusgeld verschuldigd. Cursusgeld is pas verschuldigd wanneer de cursus feitelijk van start is gegaan. Hiervoor ontvangen de cursisten een factuur van de betrokken partij.

  5. Publicatie inhoud activiteiten en tarieven
  Aan de publicatie van prijzen en inhoud van de activiteiten kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen worden nadrukkelijk voorbehouden. Voor volwassen vanaf 21 jaar zijn wij verplicht het hoge BTW-tarief van 21 % in rekening te brengen. 
 5. Lesuitval / afwezigheid van de docent
  Bij uitval van een activiteit als gevolg van ziekte of afwezigheid van de docent wordt getracht de activiteit op een later tijdstip in te halen of wordt er vervanging geregeld. Wanneer dit niet mogelijk blijkt, wordt op verzoek en indien van toepassing een evenredig deel van het lesgeld gerestitueerd.
 6. Afwezigheid van de cursist
  Lessen die door de deelnemer niet worden bijgewoond, kunnen niet worden ingehaald. Indien van toepassing blijft de betalingsverplichting voor de volledige activiteit bestaan. 
 7. Restitutie van lesgeld
  a. Op basis van een schriftelijk verzoek vindt restitutie van lesgeld plaats in het geval van lesuitval wegens ziekte of afwezigheid van de docent (zie punt 6, 7);
  b. Ook vindt restitutie van lesgeld plaats bij tussentijds uitschrijven, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. 
 8. Betalingsachterstand
  Bij betalingsachterstand behoudt Tuurlijk zich het recht voor de activiteit of lessen niet langer te continueren, zonder dat daarmee de betalingsverplichting komt te vervallen. Zodra aan de betalingsverplichting is voldaan, kunnen de lessen hervat worden. De niet genoten lessen worden niet ingehaald. Wanneer een debiteur zijn betalingsverplichting niet nakomt, geven wij het incasso uit handen aan een extern bureau, waarbij gemaakte kosten en wettelijke rentes voor rekening zijn van de debiteur. Bij betalingsachterstand kan Tuurlijk de inschrijving voor een vervolgcursus weigeren. 
 9. Aansprakelijkheid
  Tuurlijk kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, verlies of diefstal aan lijf of goed (kleding, instrumenten, materialen, werkstukken en vervoersmiddelen) van deelnemers of bezoekers aan activiteiten. Deelnemers worden geacht altijd de veiligheidsinstructies op te volgen.Het is niet toegestaan om content van deze pagina te halen.