Subsidie aanvragen? Zo werkt het!

De gemeente geeft subsidie aan mensen en organisaties die iets voor de samenleving doen. Ook voor u of uw organisatie is er misschien een subsidie van de gemeente. Per subsidieregeling vindt u informatie via het uitklapmenu. Een aantal subsidies kunt u online aanvragen.

De regels voor het verlenen van subsidies bestaan uit:

 • De Algemene subsidieverordening gemeente Best 2020. Hierin staan algemene regels over de procedure. Welke informatie hebben wij van u nodig? Wanneer moet u subsidie aanvragen? Wanneer reageert de gemeente? En wanneer mag de gemeente een subsidie afwijzen?
 • Een subsidieregeling. Hierin staat voor welke activiteit we precies subsidie geven. Wie mag de subsidie aanvragen? Hoe hoog is de subsidie? Welke voorwaarden zijn er? De subsidieregelingen vindt u via het uitklapmenu

Houd er bij de online aanvraag rekening mee dat u bijlagen moet toevoegen. Onder andere een begroting. U kunt hiervoor het hulpmiddel voor de begroting in Excel (XLSX, 12.5 kB) of het hulpmiddel begroting in pdf (PDF, 24.1 kB) downloaden en invullen.

Vragen over subsidies kunt u naar info@gemeentebest.nl sturen. Of u neemt contact op met telefoonnummer 140499. Wij zorgen ervoor dat uw vraag bij de juiste persoon terechtkomt.

Veilig e-mailen

Om veilig vertrouwelijke informatie of grote bestanden te kunnen delen, gebruiken we Cryptshare. Wilt u vertrouwelijke informatie of grote bestanden met ons delen? Maak dan gebruik van https://bestand.gemeentebest.nl.

Subsidie cultuureducatie

Deze subsidie is voor inwoners van Best tussen 6 en 18 jaar voor het volgen van onderwijs op het gebied van muziek, dans/musical, theater, filmeducatie of beeldende kunst.

Nadere subsidieregeling cultuureducatie jeugd gemeente Best 2021

Subsidie sociale samenhang en leefbaarheid (buurtbudget)

De gemeente verleent subsidie voor activiteiten die de leefbaarheid en/of sociale verbondenheid in de buurt verbeteren.

Regels voor de aanvraag

 • De gemeente verleent subsidie voor activiteiten die de leefbaarheid en/of sociale verbondenheid in de buurt verbeteren die:
  • Een breed draagvlak onder inwoners hebben.
  • Zorgen voor een toename van de betrokkenheid van inwoners bij hun buurt en buurtgenoten.
  • Aansluiten op de behoefte in de buurt of de wijk.
  • (Meer) inwoners en groepen in de buurt de kans geven om mee te doen.
  • Inwoners een grotere inbreng geven via draagvlakonderzoek en (indien nodig) wijkraadpleging.
 • Een inwoner, groep inwoners of een organisatie uit Best zonder winstoogmerk die functioneert op basis van vrijwillige inzet (zoals een bewonersoverleg of wijkorganisatie) kan subsidie aanvragen.
 • De aanvraag doet u minimaal 3 weken voor het begin van de activiteit.
 • Vooraf moet de gemeente toestemming geven voor ingrepen en voorzieningen in de openbare ruimte.
 • De subsidie is maximaal € 1.500,- per initiatief.
 • Voor een buurtbarbecue, straat-, buurt- of wijkfeest is de subsidie € 7,50 per deelnemer met een maximum van € 500,-. Vanaf het 2e jaar dat het initiatief georganiseerd wordt, is de subsidie maximaal € 250,-. De subsidie voor de gekoppelde activiteit is maximaal € 200,-.
 • Als te veel subsidie wordt aangevraagd, beslist de gemeente op de aanvragen op de volgorde waarop ze binnenkomen.

Direct online subsidie buurtbudget aanvragen

Bij het invullen van het online aanvraagformulier verloopt de DigiD-sessie na 15 minuten. U kunt uw ingevulde gegevens opslaan en later verder gaan met invullen. 

Subsidie duurzame initiatieven

Maatschappelijke initiatieven op het gebied van duurzaamheid worden gestimuleerd. In 2023 is € 20.480,- beschikbaar voor deze subsidiemogelijkheid.

Regels

De regels voor deze subsidie vindt u in artikel 14 van de nadere subsidieregeling. De belangrijkste regels zijn:

 • De aanvrager is een inwoner of groep inwoners of een vrijwilligersorganisatie uit Best.
 • De subsidie is maximaal 50% van de kosten.
 • De subsidie is maximaal € 6.000,- per kalenderjaar, per subsidieaanvrager.
 • Als te veel subsidie wordt aangevraagd, beslist de gemeente op de aanvragen op de volgorde waarop ze binnenkomen.

Subsidie wordt verleend voor:

 • Initiatieven die inwoners en/of leerlingen informeren over de milieuproblematiek, duurzaamheid en/of de energie- en materiaaltransitie.
 • Initiatieven waardoor inwoners samen werk maken van de energietransitie. De investering zelf, zoals de aanschaf van isolatieglas, zonnepanelen of een warmtepomp, wordt niet gesubsidieerd.
 • Het volgen van een cursus zoals een schrijfcursus of een cursus waarmee je anderen (beter) kunt begeleiden in de duurzaamheidstransitie.

Direct subsidie duurzame initiatieven aanvragen

Bij het invullen van het online aanvraagformulier verloopt de DigiD-sessie na 15 minuten. U kunt uw ingevulde gegevens opslaan en later verder gaan met invullen.

Subsidie instandhouding monumenten

U kunt een subsidie aanvragen voor de instandhouding van het beschermde cultuurhistorisch erfgoed. In 2023 is € 11.260,- beschikbaar voor deze subsidiemogelijkheid.

Regels

De regels voor deze subsidie vindt u in artikel 6 van de nadere subsidieregeling. De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente verleent subsidie voor de instandhouding van de cultuurhistorische waarden van een monument op een sobere en doelmatige wijze. Het gaat om conserverende herstelwerkzaamheden van het bestaande monument of object, die (bouwtechnisch) noodzakelijk zijn voor het behoud van een monument, die tot normaal onderhoud behoren en/of dit te boven gaan.
 • De eigenaar van het monument of iemand die een ander zakelijk recht op het monument heeft of de gebruiker van het monument kan de subsidie aanvragen.
 • U vraagt de subsidie minimaal 8 weken voor het begin van de activiteit aan.
 • Als te veel subsidie wordt aangevraagd, beslist de gemeente op de aanvragen in de volgorde waarop ze binnenkomen.

Direct online subsidie instandhouding monumenten aanvragen

Bij het invullen van het online aanvraagformulier verloopt de DigiD-sessie na 15 minuten. U kunt uw ingevulde gegevens opslaan en later verder gaan met invullen.

Subsidie zelfredzaamheid, participatie en mantelzorgondersteuning

Dit is een subsidie die eraan bijdraagt dat inwoners zo lang, gezond, prettig en zelfstandig mogelijk wonen en leven in Best. In 2023 is € 158.700,- beschikbaar voor activiteiten per kalenderjaar. Daarnaast is € 22.100,- beschikbaar voor initiatieven gericht op kwetsbare ouderen.

Regels

De regels voor deze subsidie vindt u in artikel 10 van de nadere subsidieregeling. De belangrijkste regels zijn:

 • De activiteit moet gericht zijn op zelfredzaamheid, maatschappelijke participatie (bijvoorbeeld het tegengaan van eenzaamheid) of de ondersteuning van mantelzorgers.
 • De subsidie kan worden aangevraagd door inwoners, een groep inwoners of een vrijwilligersorganisatie zonder winstoogmerk.
 • De activiteiten moeten gericht zijn op de kwetsbare inwoners van Best. Preventieve activiteiten kunnen ook gericht zijn op inwoners die kwetsbaar kunnen worden.
 • De activiteit moet openbaar toegankelijk zijn.
 • Subsidie kan worden verleend voor een kalenderjaar of voor een bepaalde activiteit.
 • Een aanvraag voor een kalenderjaar moet u uiterlijk 1 oktober vóór dat kalenderjaar indienen. Aanvragen van bepaalde organisaties behandelen we met voorrang.
 • Een aanvraag voor een bepaalde activiteit moet uiterlijk 8 weken voor het begin van de activiteit worden ingediend. Als te veel subsidie wordt aangevraagd, beslist de gemeente op de aanvragen op de volgorde waarop ze binnenkomen.

Direct online subsidie zelfredzaamheid, participatie en mantelzorgondersteuning aanvragen

Bij het invullen van het online aanvraagformulier verloopt de DigiD-sessie na 15 minuten. U kunt uw ingevulde gegevens opslaan en later verder gaan met invullen.

Subsidie maatschappelijke en culturele activiteiten

Deze subsidie is voor niet-commerciële, maatschappelijke evenementen in Best die de gemeente heeft aangewezen. Dit zijn evenementen voor de inwoners van Best die de gemeente niet zelf organiseert. Dit zijn de sinterklaasintocht, schaatsbaan, Koningsdag, de carnavalsoptocht, tienercarnaval, dodenherdenking op 4 mei, de viering van Bevrijdingsdag op 5 mei en de bevrijding van Best op 24 oktober. Kijk voor de voorwaarden in de Subsidieregeling maatschappelijke en culturele activiteiten (PDF, 183.4 kB). In 2022 is € 32.100,- beschikbaar voor deze subsidieregeling.

Culturele instellingen die activiteiten organiseren kunnen ook een subsidie aanvragen. De subsidie is bedoeld om een exploitatietekort van de activiteit aan te vullen. Kijk voor de voorwaarden in de Subsidieregeling maatschappelijke en culturele activiteiten (PDF, 183.4 kB).

Aanvragen

U kunt subsidie aanvragen voor 2023 met het aanvraagformulier Subsidie maatschappelijke en culturele activiteiten (PDF, 83.4 kB).

Subsidie aanvragen bij landelijke overheid, stichting, sport- of cultuurorganisatie.

Naast de gemeente staan er vele subsidie regelingen voor mensen en organisaties die iets voor de samenleving doen. Ook voor u of uw organisatie is er misschien een subsidie van de overheid, stichting sport- of cultuurorganisatie.

Per subsidieregeling vindt u informatie via het uitklapmenu. Een aantal subsidies kunt u online aanvragen.

Leergeld Best e.o.

Wie zijn wij?

 

Op dit moment leven in Nederland in gezinnen met lage inkomens ongeveer 350.000 kinderen in een situatie waarin er dagelijkse spanning is over het al dan niet kunnen voorzien in de eerste levensbehoeften. Voor deze kinderen bestaat er een reëel risico op sociale uitsluiting, omdat ze om financiële redenen niet of onvoldoende kunnen deelnemen aan activiteiten op school en in het sociaal-maatschappelijke leven. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn.

“Meedoen” op school en in de vrije tijd van de kinderen wordt door financiële redenen onmogelijk. Hierdoor krijgen deze kinderen niet de mogelijkheid om zich volledig te ontwikkelen. Kinderen, die opgroeien in dit soort situaties, hebben vaker last van gezondheidsproblemen en gevoelens van eenzaamheid, behalen lagere onderwijsprestaties en hebben meer kans om later zelf opnieuw in een armoedesituatie terecht te komen, of in de criminaliteit. Investeren in de meest kwetsbare groepen kinderen en zorgen dat ze al van jongs af aan mee kunnen draaien in de maatschappij, is van groot belang voor de ontwikkeling van een land. Niet investeren in de meest kwetsbare groep kinderen heeft niet alleen verstrekkende gevolgen voor deze kinderen, maar ook voor de maatschappij als geheel.

De huidige bestaande voorzieningen van gemeenten en particuliere organisaties zijn niet toereikend om al deze kinderen te helpen. Leergeld wil hierop inspringen door op een duurzame manier te investeren in de participatie van deze kinderen, die zonder extra steun aan de zijlijn van de samenleving terecht dreigen te komen.

Het kan hier gaan om schoolspullen, muziekles of een lidmaatschap bij een sportvereniging. Wij bieden de kinderen een opstapje, waardoor ze toch deel kunnen nemen, kennis kunnen opdoen en vaardigheden kunnen ontwikkelen.

Structuur van de organisatie

Wij zijn een vrijwilligersorganisatie. Voor de directe ondersteuning van kinderen zijn op dit moment meer dan 110 Leergeldstichtingen actief in 75% van de gemeenten in Nederland. Vanuit deze stichtingen werken vrijwilligers met grote lokale betrokkenheid. Samen zijn deze stichtingen verenigd in de Vereniging van stichtingen Leergeld in Nederland. In Den Bosch hebben we een landelijk bureau.

U kunt hulp aanvragen voor activiteiten op het gebied van school, sport, cultuur en welzijn. Hieronder vind u de lijst met wat we nu aanbieden. Wilt u iets aanvragen wat niet op de lijst staat? Overleg dan even met ons. We proberen zoveel mogelijk aan uw wensen tegemoet te komen. Per jaar is een vast bedrag beschikbaar per kind. U kunt dus meer aanvragen doen, maar altijd binnen een budget.

We betalen altijd rechtstreeks aan de school, club of vereniging. Wij kennen vergoedingen toe vanaf de datum van uw aanvraag. We vergoeden dus geen kosten achteraf. U kunt dus het beste eerst uw aanvraag indienen, voordat u uzelf inschrijft bij een club of vereniging.

Een aanvraag doen

Regelingen Unieke Sporters

Subsidieregelingen voor mensen met een beperking

Sporten met een beperking brengt soms extra kosten met zich mee. Sommige sporters hebben bijvoorbeeld een sportspecifieke rolstoel nodig. Om de meerkosten van het sporten met een handicap te drukken, zijn een aantal mogelijkheden beschikbaar.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een wet in het kader van hulp en ondersteuning. Het doel van de wet is om burgers te helpen, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en deel kunnen nemen aan de maatschappij. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor uitvoering van de Wmo. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is voor individuen een mogelijkheid om de extra kosten voor vervoer en/of sportrolstoelen te compenseren. Het beleid kan per gemeente sterk verschillen. Alle gemeenten hebben, na de invoering van de WMO, een eigen verordening opgesteld waarin de keuzen rond het gehandicaptenbeleid zijn vastgelegd. Via deze link vind je meer informatie over de WMO per gemeente.

Heb je hulp nodig bij het aanvragen van hulp via de Wmo? Dan kun je via de gemeente een onafhankelijke cliëntondersteuner inschakelen. Deze persoon helpt  je gratis met informatie en geeft advies bij het regelen van hulp en ondersteuning. Meer informatie over de aanvraag van Wmo vind je hier.

Zowel landelijk als lokaal bestaan verschillende regelingen die praktische of financiële drempels kunnen wegnemen. In dit artikel op allesoversport.nl vind je als buurtsportcoach of Wmo-consulent antwoord op veelgestelde vragen over deze regelingen.

Subsidies sporters met handicap

Subsidies zijn ook een mogelijkheid om sporters met een handicap te ondersteunen. Voor subsidiegevers is het belangrijk om te weten waar de subsidie voor wordt gebruikt. In Nederland zijn vele fondsen en instellingen waar sportverenigingen voor mensen met een handicap aanspraak op kunnen maken. Let op, het gaat in de meeste gevallen om sportverenigingen of organisaties die een subsidie kunnen aanvragen en het is geen directe subsidie voor een individu.

Er zijn verschillende fondsen die bijdragen leveren aan het opstarten van sportaanbod voor mensen met een beperking. Denk aan:

Fonds Gehandicaptensport heeft als doel het sportaanbod voor mensen met een handicap landelijk te ontwikkelen. Dichtbij huis sporten mogelijk maken voor iedereen. Voor lokale verenigingen die willen starten met aangepast sporten óf die hun bestaande aanbod voor gehandicaptensport willen verbeteren en/of uitbreiden, heeft het Fonds een subsidieregeling. Meer informatie over de richtlijnen voor de aanvraag van deze start-en-stimuleringssubsidie vind je hier.

Het Gehandicapte Kind biedt de mogelijkheid voor een gift of een lening. Bekijk de opties voor sport en spelactiviteiten op de website.

Fonds Kind & Handicap biedt onder andere individuele hulp aan kinderen met een beperking of chronische ziekte op het gebied van leren, werken, wonen, vervoer, sport & cultuur. Ook organisaties kunnen een aanvraag doen. Een aanvraag kan gericht zijn op zowel evenementen als op (aangepaste) sportmaterialen.

De Johan Cruyff Foundation brengt jeugd in beweging waardoor ze samen kunnen spelen en groeien in hun ontwikkeling. Juist voor kinderen met een handicap is sport en bewegen belangrijk. Door sport krijgen ze zelfvertrouwen, leren ze samen te werken en ontwikkelen ze vriendschappen. Verdere informatie over het aanvragen van een subsidie bij Cruyff Foundation vind je hier.

Dirk Kuyt Foundation steunt sportevenementen voor mensen met een beperking. Het aanvragen voor steun bij evenementen vanuit Dirk Kuyt Foundation vind je hier.

De Hersenstichting stelt diverse subsidies beschikbaar aan instellingen en organisaties die bijdragen aan een betere participatie van mensen met een hersenaandoening. Klik hier voor meer informatie over de subsidiemogelijkheden.

Jeugdfonds Sport en Cultuur creëert sportkansen voor kinderen van 4 tot 18 jaar die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een sportvereniging. Zie jeugdfondssportencultuur.nl

Het Oranje Fonds bevordert betrokkenheid in de samenleving. Door onze steun ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plek in de maatschappij: www.oranjefonds.nl.

Blindenfonds: Koepel van een twintigtal fondsen speciaal voor mensen met een visuele beperking actief. Deze fondsen hebben ieder hun eigen doelstelling en werken allen zelfstandig met eigen werkwijzen conform hun statuten. Over het algemeen is het doel gerelateerd aan de verbetering van het welzijn van mensen met een visuele beperking: www.blindenfonds.nl.

Het Dovenfonds geeft steun op het gebied van vorming en educatie. Het fonds subsidieert projecten die primair tot doel hebben de kennis en/of het welzijn van doven te bevorderen: www.dovenfonds.nl.

Vergoedingen meerkosten hulpmiddelen gehandicapte sporters

Sporten kost geld. Voor mensen die wel graag sporten maar rond moeten komen van een minimuminkomen zijn er regelingen die kunnen ondersteunen. Dat geldt ook voor sporters met een handicap. Zij moeten vaak extra geld uitgeven voor hulpmiddelen.

Meerkosten zijn extra kosten naast de kosten om te sporten. Denk aan specifieke sportmaterialen en vervoer. Elke gemeente heeft weer een eigen richtlijn binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Daarnaast helpt het Jeugdfonds Sport en Cultuur kinderen en jongeren tot 18 jaar die leven in gezinnen waar de financiële middelen ontbreken om lid te worden van een sportaanbieder. Ondersteuning voor kinderen en jongeren tot 18 jaar is ook mogelijk via Stichting Leergeld.

Hulpmiddelen

Ook heeft elke gemeente weer eigen regelingen en richtlijnen. Bijvoorbeeld voor aanschaf van hulpmiddelen om te kunnen sporten. Zo staat beschreven in de modelverordening WMO 2015 dat ‘aanschaf en onderhoud van een sportrolstoel wordt bepaald op basis van het laagste tarief voor een sportrolstoel in natura opgenomen in het door de gemeente gesloten contract met een leverancier van hulpmiddelen. Een sportrolstoel wordt door de gemeente eventueel verstrekt naast een ‘gewone’ rolstoel. In sommige gevallen wordt een tandem of handbike verstrekt als vervoersvoorziening.

Sportrolstoel

Om in aanmerking te komen voor een sportrolstoel moet je voldoen aan de voorwaarden voor rolstoelvoorzieningen. Verder moet je de deze stoel op een zelfstandige en verantwoordelijke manier kunnen gebruiken. Voor de aanschaf van een speciale sportrolstoel kom je één keer in de drie jaar in aanmerking. Een sportrolstoel wordt uitsluitend verstrekt als persoonsgebonden budget (PGB).

Aanvraagformulier

RSR is een voorbeeld van een leverancier die je steunt vanaf de aanvraag tot de levering van de sportrolstoel. Je kunt ook hulp krijgen bij het invullen van het aanvraagformulier van de gemeente. Na toekenning van de gemeente wordt de sportrolstoel op afspraak bij je thuisbezorgd, afgesteld en ontvang je een uitgebreide instructie. Gedurende de volledige periode garandeert RSR je de beschikking over de sportrolstoel. Dit houdt in dat je bij vervanging van de rolstoel om technische redenen een andere rolstoel ontvangt. Je hoeft dus niet opnieuw een aanvraag te doen bij de gemeente en je staat ook niet met lege handen.

Servicedienst

Ook als de medische situatie wijzigt en een aanpassing noodzakelijk is, verzorgt RSR dit voor je. Mocht er onverwachts tijdens het gebruik van het hulpmiddel iets misgaan, dan staat de servicedienst klaar om je weer op weg te helpen.

Uitleenpool hulpmiddelen

Een ander initiatief is dat van Wheels2sport. Vanuit een uitleenpool zorgt Wheels2sport ervoor dat je als sporter met een handicap in staat wordt gesteld om uit het brede aanbod van sporten uiteindelijk die sport te kiezen die het beste bij je past.

Mobiliteitsgarantie

Wheels2sport is meer dan alleen een product, het is een mobiliteitsgarantie. De sporter krijgt advies over het hulpmiddel en het gebruik ervan, Het middel wordt persoonlijk gepast en afgesteld op de wensen van de sporter.

Ontwerp

Ontwerp bestaat uit vele disciplines, zoals architectuur, vormgeving, mode, digitale cultuur en gaming. Nederlands ontwerp staat internationaal in hoog aanzien.

Cultuursubsidie Ontwerp

Fonds voor Cultuur Participatie

We zijn er voor jou

Cultuur. Jij maakt het! We zijn er voor iedereen met een idee voor een project over cultuureducatie of -participatie. Het Fonds voor Cultuurparticipatie geeft subsidie aan culturele initiatieven in het hele land. Op school en in de vrije tijd. Dwars door alle disciplines heen.

Lopende subsidies Cultuur Participatie

Het is niet toegestaan om content van deze pagina te halen.